19/Aralık/2012 - Anasayfa // İ.E.T.D. Duyuru Haberi yazdır

Eczane Teknikerliği Yetkilendirme Eğitim ve Sınavı

Eczane Teknikerliği Yetkilendirme Eğitim ve Sınavı

Eczane Teknisyenliği belgesi almamış meslektaşlarımızın 1 kereye mahsus hızlandırılmış eğitim almaları konusunda

  • Facebook Hayran Sayfamız
  • Twitter Sayfamız
  • Google +

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan bildirinin detayları aşşağıda bilginize sunulmuştur..  
 
 
 
 
Konu: Eczane Teknikeri  Yetkilendirme 
Eğitim ve Sınavları
 

12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla;  11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesinde “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.” hükmü yer almıştır.

Buna göre Kanunun yayımlandığı 12 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (12.07.2011-12.07.2012 tarihleri arası) geriye doğru en az 1 yıldır eczane destek personeli olarak çalışanlara Bakanlığımızca usul ve esasları daha sonra duyurulacak eğitime katılan ve yapılacak sınavda başarılı olanlara eczane teknikeri yetkisiyle çalışma belgesi verilecektir.

Kanun çerçevesinde uygun şartları taşıyanların il sağlık müdürlüklerine başvurularının sağlanması amacıyla konuyla ilgili duyuruların yapılması ve yetkilendirme eğitim ve sınavıyla ilgili iş ve işlemlerin ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

EK: Eczane Teknikeri Yetkilendirme Eğitim ve Sınavı Başvuru Esasları (2 sayfa)

DAĞITIM: 81 il valiliği

 
 
EK-1/A
ECZANE TEKNİKERİ YETKİLENDİRME EĞİTİM VE SINAVINA BAŞVURU USUL VE ESASLARI
1-Yetkilendirme eğitim ve sınavına 6354 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle 12.07.2011-12.07.2012 tarihleri arasında en az 1 yıl eczane destek personeli olarak görev yapanlar başvurabilecektir.
2-Adaylar çalıştıkları kurumdan aldıkları resmi belgeyi Ek 1/B’de yer alan dilekçeye ekleyerek başvurularını il sağlık müdürlüklerine yapacaklardır. Bakanlığa doğrudan yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3-Başvuru işlemleri en geç 18 Ocak 2013 günü tamamlanacak, bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
4-Başvurularla ilgili değerlendirmeler il sağlık müdürlüklerinde, bir sağlık müdür yardımcısı başkanlığında kurulacak en az 3 kişilik bir komisyonca yapılacak ve tutanak altına alınacaktır.
5-Yapılan değerlendirme sonucu oluşturulacak isim listeleri 25 Ocak-01 Şubat 2013 tarihleri arasında il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerinde duyurulacaktır.
6-Adaylar bu tarihler arasında itirazlarını il müdürlüklerine yapabilecekler ve 08 Şubat 2013 günü mesai bitimi itibariyle listelere son hali verilecektir. Bakanlığa kesinlikle itiraz için başvuruda bulunulmayacaktır.
7-Adaylarla ilgili değerlendirme yukarıda belirtilen esaslara göre il sağlık müdürlüklerince yapılacak ve nihai karar il komisyonunca verilecektir.
8-Bakanlığa sadece isim listeleri gönderilecektir. Son hali verilen isim listeleri il sağlık müdürlüklerince aşağıdaki formata uygun olarak en geç 15 Şubat 2013 günü mesai bitimine kadar Excel formatında elektronik posta olarak shgm.egitim@saglik.gov.tr adresine ve resmi olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
…………………. VALİLİĞİ
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Eczane Teknikerliği Yetkilendirme Eğitim ve Sınavı Başvuru Listesi
SIRA NO
ADI
SOYADI
T.C. KİMLİK NUMARASI
9-Gönderilecek elektronik postanın konu kısmına “…….. İli Eczane Teknikerliği Yetkilendirme Eğitim ve Sınavı Başvuru Listesi” yazılacaktır.
10-Eğitimin ve sınavın usulü, süresi, yeri, sınava başvuru usul ve esaslarıyla ilgili duyuru en geç 25 Ocak 2013 tarihine kadar Bakanlığımızın ve il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerinden yapılacaktır. Bu nedenle adayların duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
 
 
 
 
EK-1/B
........................ İl Sağlık Müdürlüğü’ne
 
..................................................(Görev yaptığı yer veya yerler yazılacaktır) 6354 sayılı Kanunun yayımlandığı 12.07.2011-12.07.2012 tarihleri arasında en az 1 yıl eczane destek personeli olarak görev yaptım.
12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesinde yer alan “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.” hükmü doğrultusunda usulü, yeri ve zamanı Sağlık Bakanlığınca belirlenecek eğitim ve sınava katılmak istiyorum.
Tarafımdan istenen belgeler ekte yer almakta olup, Kanun gereği istenen bilgilerimin doğruluğunu ve doğru çıkmaması durumunda hakkımda yapılacak yasal iş ve işlemleri kabul ettiğimi beyan ederim.
 
 
 
 
Adres Tarih
(Adreste elektronik posta adresi veya Adı Soyadı
cep telefonu numarası yazılmalıdır) T.C. Kimlik Numarası
İmza
 
 
EK: Çalıştığı eczanenin mesul müdürünce ya da kurum amirince imzalanmış çalışma belgesi
NOT: Ek olarak konulacak çalışma belgesi eczanenin/kurumun antetli kağıdına basılı olacak, ve belgeye tarih ve sayı verilecektir. Yazıda adayın adı soyadı, eczanede/kurumda Kanunun yayımlandığı tarihten önce 12.07.2011-12.07.2012 tarihleri arasında en az 1 yıl çalıştığı belirtilecek özel eczanede çalışanlar bu belgeyle birlikte çalıştıkları eczanenin mesul müdürü tarafından onaylanmış, adının yer aldığı eczaneye ait en az 1 yıllık (12.07.2011-12.07.2012 tarihleri arası) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Hizmet listesini ekleyeceklerdir....

 

  
 
İl Sağlık Müdürlüğünün 18/12/2012 tarih ve 297044 sayılı yazısı gereği Eczanede 12/07/2011-12/07/2012 tarihleri arasında en az 1 yıl eczane destek personeli olarak görev yapan elemanlar Aşşağıda ki linkte belirtilen formları doldurup, evrakları tamamlayıp eczacısından kaşe ve imza alarak en geç 18/01/2013 tarihine kadar İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecektir...

EKLER EK 1B FORMUNDA ALT KISMINDA BELİRTİLMEKTEDİR.

ÇALIŞTIĞI ECZANENİN MESUL MÜDÜRÜNCE İMZALANMIŞ ÇALIŞMA BELGESİ
NOT: EK OLARAK KONULACAK ÇALIŞMA BELGESİ ECZANENİN ANTETLİ KAĞIDINA BASILACAK VE BELGEYE TARİH VE SAYI VERİLECEK.

YAZIDA ADAYIN ADI SOYADI, ECZANEDE KANUNUN YAYINLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE 12/07/2011-12/07/2012 TARİHLERİ ARASINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞTIĞI BELİRTİLECEKTİR.
BU BELGEYLE BİRLİKTE ÇALIŞTIKLARI ECZANENİN MESUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ADININ YER ALDIĞI ECZANEYE AİT EN AZ 1 YILLIK (12/07/11-12/07/12 TARİHLERİ ARASI) T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTALI HİZMET LİSTESİNİ EKLEYECEKTİRLER.
Ek- Tıklayınız
Rabia GÜRBÜZ tarafından yazılan bu haber, 2973 defa okunmuştur.


YORUM YAZ

MURAT TAFLAN
12.07.2011 12.07.2012 tarihleri arası denmiş benim ise 15.08.2011 den bügüne kadar askerden sonraki eczanede calışmışlığım var 1 seneyi geçiyor ben 1 ay ile giremeyecekmiyim öncedende var benim sigortam ama tam o tarihler arası yon ne yapabilirim rica ediyorum bilgisinde olan haber versin(:
serkan
Eskı sınava gırenlerdemı bu sınava gırecek bılen bırı var mı kaç kere sınav yapılıacak daha
Önder Doğan DOĞANAY
Güzel bir açıklama metni olmuş,emeğinize sağlık.Teşekkürler.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan İstanbul Eczane Teknisyenleri Derneği hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer İ.E.T.D. Duyuru Haberleri

Tümü

VİDEO GALERİ

HUKUK DANIŞMANLIĞI SERVİSİ

E-BÜLTEN ABONELİK

ANKET

Çalıştığınız Eczanede Kaç Teknisyen Bulunmakta

NÖBETÇİ ECZANELER

 

Paylaşım Platformu

© Copyright® İ.E.T.D. Tüm Haklar saklıdır

Adres : Yeni Mahalle Abdülhalik Renda Caddesi No:16/j Pendik / İSTANBUL
Tel :0850 302 60 62
Faks : 0850 302 60 62
Bu site 0.047 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]